Zapisnik o utvrđivanju štete prouzrokovane poslodavcuPRIMER ZAPISNIKA O UTVRĐIVANJU

ŠTETE PROUZROKOVANE POSLODAVCU
ZAPISNIK 

O UTVRĐIVANJU  ŠTETE  PROUZROKOVANE   POSLODAVCUKomisija za utvrđivanje štete prouzrokovane poslodavcu, obrazovana Odlukom direktora _________________________, br.___ od _____ 200__ godine, u predmetu utvrđivanja štete prouzrokovane poslodavcu od strane zaposlenog _________________________________, na 

                                                                     (ime i prezime, vrsta i stepen stručne spreme)

poslovima______________________________,

                              (naziv poslova)

dana _______ godine, održala je raspravu u prisustvu:                1. zaposleni:______________________________________________________,


               2. svedoci:________________________________________________________,


               3. zapisničar:______________________________________________________.


Zaposleni izjavljuje:___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.Svedoci izjavljuju:_____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________.


Na osnovu sprovedenog postupka utvrđeno je sledeće činjenično stanje:__________________

___________________________________________________________________________.

         (navesti okolnosti pod kojima je šteta nastala, njenu visinu, i ko je štetu prouzrokovao)


               Po završenom postupku, na osnovu iznetih činjenica i dokaza, Komisija je