Ugovor o zastupstvu


UGOVOR O ZASTUPSTVUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRINCIPAL", s jedne strane


i


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "ZASTUPNIK", s druge strane.

Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.

Cilj Ugovora:

Na način i pod, u ovom ugovoru utvrđenim, uslovima, PRINCIPAL poverava isključivo pravo zastupanja u svojstvu generalnog zastupnika za teritoriju __________________________________________________  (naziv zemalja za koje se poverava zastupstvo),


firmi: 

________________________________________________________________________________

 (pun naziv i adresa firme ZASTUPNIKA)