Ugovor o zajedničkom ulaganju domaćih preduzeća u inostranstvu


 UGOVOR O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU1)Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora, nazvana _______________(FIRMA A), s  jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora, nazvana ________________(FIRMA B), s  druge strane. 


Zajednički naziv, za sve firme učesnike u ovom poslu, u tekstu ovog  ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Preambula: 2)


Radi ostvarenja ciljeva navedenih u članu 1. ovog ugovora, UGOVORNE  STRANE ulaganjem tehnologije, kapitala i rada po ovom ugovoru, opremaju poseban pogon za zajedničko poslovanje u daljem tekstu nazvan "POGON-ZP"  u sastavu preduzeća ________________ (FIRMA B), kao deo koji ima posebna prava i obaveze u pravnom prometu (raspolaže imovinom uloga stranog i/ili domaćeg lica).


Član 1.


Cilj Ugovora:


Prema usvojenom perspektivnom razvoju tehnike, tehnologije, obima i asortimana proizvodnje ________ ___________________ (FIRMA B), osvajanjem proizvodnje _________________________________________ 3V visokog stepena obrade materijala i složenosti izrade i standarda kvaliteta po ovom ugovoru sa Firmom ___________________ (FIRMA A), posebno nastoji da se ostvare sledeći ekonomski i tehničko-tehnološki  ciljevi: