Ugovor o zajedničkom ulaganju sredstava između domaćih i stranih firmi, varijanta II


9.2 - Primer obrasca ugovora o zajedničkom ulaganju 

       sredstava između domaćih i stranih firmi (varijanta II)UGOVOR 

O ZAJEDNIČKOM ULAGANJU SREDSTAVA


Zaključen između:

stranih firmi:

"A" i

"B" (u daljem tekstu A - B) sa jedne strane

i jugoslovenskih preduzeća:

Fabrike "C" iz ________, koja ujedno nastupa u ime i za račun svojih jugoslovenskih partnera:

Preduzeća "D" iz ________

Fabrika "F" iz ________ ( u daljem tekstu: Fabrika "C") a koju zastupa kao uvoznik preduzeće "F" iz ________ sa druge strane.


Član 1.


PREDMET UGOVORA


Predmet ovog ugovora je:

a)                Rekonstrukcija i modernizacija Fabrike "C", zajedničkim ulaganjem sredstava prema odredbama jugoslovenskog Zakona o stranim ulaganjima i drugih jugoslovenskih propisa.


               Obim navedene rekonstrukcije i modernizacije koja treba da omogući povećanje proizvodnje ________ u navedenoj fabrici na ________ tona godišnje, kao i svi tehnički uslovi utvrđeni su u ugovoru o inženjeringu, licenci i tehničkoj pomoći zaključenim između Fabrike "C" i firme "A" dana ________ koji čine sastavni deo Ugovora.


b)                snabdevanje od strane fabrike "C" njenih stranih partnera Firme A-B kao i njenih gore navedenih jugoslovenskih partnera ________ prema odredbama posebnih ugo-vora zaključenih istovremeno sa ovim ugovorom, koji čine sastavni deo ovog ugovora.


Član 2.


ULAGANJA PARTNERA


Jugoslovenska preduzeća ulažu sledeća sredstva:


Fabrika "C" ulaže:

a) ukupnu vrednost fabrike sa sredstvima fondova i investicionih kredita ________.