Ugovor o vršenju stručnog nadzora


UGOVOR VRŠENJU STRUČNOG NADZORAZaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja__________________________________ u daljem tekstu nazvana "PROJEKTANT" s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Na osnovu usvojene ponude PROJEKTANTA br. ____________ od _________ godine i odredbe člana 9. Ugovora o projektovanju - objekti niskogradnje - NARUČILAC mu poverava vršenje stručnog nadzora nad ostvarivanjem projekta za izgradnju __________________________________________.

                                                                                                                               (naziv objekta i lokacija)Član 1.


Predmet Ugovora:


Vršenje stručnog tehničkog i finansijskog nadzora za račun NARUČIOCA radi svestranog, redovnog i blagovremenog praćenja i provere da li se u celini i u pojedinostima (tehnički i finansijski) u toku izgradnje objekta: __________________________________________________________________,                                                                                                        (naziv i lokacija)

ostvaruju postavke ugovora o građenju i tehničke dokumentacije.


Da se u toku celog trajanja izgradnje objekta iz prednjeg stava ovog člana Ugovora, u celosti, blagovremeno i na najbolji način, štite interesi NARUČIOCA na gradilištu.