Ugovor o uslugama savetodavnog inženjera (consulting-u)UGOVOR O CONSULTINGU


UGOVOR O USLUGAMA SAVETODAVNOG INŽENJERA1)


Zaključen između: 


Firme: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "NARUČILAC"


i


Firme: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "SAVETODAVNI INŽENJER". 2)


Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


NARUČILAC nastoji da obezbedi za sebe, savremene, kvalitetne i potpune usluge SAVETODAVNOG INŽENJERA, za ostvarenje zamisli o gradnji ______________________________________3).


U tom cilju se na osnovu dostavljene ponude, zaključuje ovaj Ugovor sa zadacima, pravima i obavezama UGOVORNIH STRANA ovde sadržanim.Član 1.


Predmet Ugovora:


Usluge SAVETODAVNOG INŽENJERA oko studija i priprema, nadzora nad projektovanjem i izgradnjom _______________________________3) ostvarivaće se u razdelima, kako sledi:


a)        Studije i pripreme