Ugovor o trajnoj saradnji između zadruge i zemljoradnika u obradi zemljišta, snabdevanju repromaterijalom i plasmanu ratarskih proizvoda


22.3 - Primer obrasca ugovora o trajnoj saradnji između 

       zadruge i zemljoradnika u obradi zemljišta, 

       snabdevanju repromaterijalom i plasmanu 

       ratarskih proizvoda
UGOVOR O TRAJNOJ SARADNJI U OSNOVNOJ OBRADI ZEMLJIŠTA, 

SNABDEVANJU REPROMATERIJALOM I PLASMANU 

RATARSKIH PROIZVODA


Član 1.


Ovim Ugovorom se vrši ugovaranje trajne saradnje u osnovnoj i dopunskoj obradi zemljišta, snabdevanju repromaterijalom i plasmanu proizvoda ratarskih kultura, a na zemljišnom posedu zemljoradnika.


Član 2.


Zemljoradnik ugovara trajnu saradnju u proizvodnji ratarskih kultura na površini od ukupno ______ ha, s tim što će se proizvodnja obavljati na sledećim parcelama:


1. U potesu zvanom _________,        ______ ha,

2. U potesu zvanom _________,        ______ ha,


Član 3.


Prihvatajući obostrano dugoročnije opredeljenje strana ugovornica za proizvodnju ratarskih kultura kao i potrebu ostvarenja materijalnih preduslova neophodnih za postizanje ciljeva iz Ugovora o udruživanju (dugoročnije planiranje u opremanju, nabavci repromaterijala, plasmanu itd.) strane ugovornice su saglasne da u roku trajanja ovog ugovora preuzimaju i sledeće obaveze:


a)                Osnovna obrada zemljišta je obaveza ___________________,

b)                Setva je obaveza ___________________,

c)                Dopunska obrada zemljišta je obaveza ___________________,

d)                Zaštita useva je obaveza ___________________,

e)                Nega useva je obaveza ___________________,

f)                Skidanje useva je obaveza ___________________,

g)                Prevoz proizvoda je obaveza ___________________,

h)                ___________________.