Ugovor o servisiranju


UGOVOR O SERVISIRANJUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRINCIPAL", s jedne strane


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "SERVISER" s druge strane.

Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme - učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Ugovorne strane, u ovom vidu saradnje, nastoje da se u svemu, ispune i zadovolje date garancije prodavca - PRINCIPALA kupcima, za isporučene mašine i uređaje, u garantnom roku i po njegovom isteku, u pogledu njihovog održavanja i opravke.


Dalje, da se prikazivanjem mašina i uređaja u radu kupcima, kao i obukom njihovog osoblja za rukovanje i održavanje isporučenih mašina i uređaja, unapređuje prodaja na poverenoj teritoriji.


PRINCIPAL će, za navedene usluge, SERVISERU isplaćivati, ovim ugovorom, garantovanu naknadu.


Član 1.