Ugovor o saradnji u turizmu


UGOVOR O SARADNJI U TURIZMUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana ________________________ (FIRMA A) s jedne  strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana _______________________ (FIRMA B) s druge  strane.1)


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom  poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Radi unapređenja međunarodnog turizma i boljeg upoznavanja privrednih, kulturnih, istorijskih i civilizacijskih dostignuća u zemljama UGOVORNIH STRANA, zaključen je Osnovni ugovor o saradnji u turističkom prometu.


Na osnovu odredaba Osnovnog ugovora o saradnji zaključuje se ovaj ugovor, kojim se uređjuje obim i uslovi turističkog prometa između  UGOVORNIH STRANA u ____________2) godini.


Član 1.


Predmet Ugovora: