Ugovor o regulisanju odnosa između preduzeća i radnika povodom tehničkog unapređenja


18.14 - Primer obrasca ugovora o regulisanju odnosa 

        između preduzeća i njegovog radnika povodom 

        tehničkog unapređenja
UGOVOR O REGULISANJU ODNOSA POVODOM 

TEHNIČKOG UNAPREĐENJAZaključen između:

______________ (Preduzeća) i

______________ (Autor)


1. Predmet ugovora


(1) Ovim ugovorom Preduzeće i Autor uređuju svoja uzajamna prava i obaveze u vezi sa tehničkim unapređenjem pod nazivom ______________ (tehničko unapređenje).


(2) Ugovorne strane utvrđuju da je Autor ostvario tehničko unapređenje za vreme radnog odnosa u Preduzeću i u neposrednoj vezi sa svojim radom u Preduzeću.


2. Pravo na naknadu


(1) Autor ima pravo na novatorsku naknadu u visini utvrđenoj ovim Ugovorom.


(2) Deo prava na naknadu Autor će ostvariti po potpisivanju ovog ugovora, a drugi deo tokom prve tri godine primenjivanja tehničkog unapređenja u ovoj radnoj organizaciji.


3. Visina naknade


(1) Autoru tehničkog unapređenja pripada pravo na paušalni deo naknade u iznosu od ______________ dinara.


(2) Visina dela novatorske naknade zavisna je od obima i efekata iskorišćavanja tehničkog unapređenja u organizaciji tokom prve tri godine iskorišćavanja, utvrdiće se primenom tabele za obračun novatorske naknade iz Pravilnika o tehničkim unapređenjima ove radne organizacije.


4. Isplata naknade


(1) Paušalni deo novatorske naknade u iznosu od ______________ dinara Preduzeće će isplatiti autoru u roku od osam dana po potpisivanju ovog ugovora.