Ugovor o reeksportnom poslu - prodaja


UGOVOR O REEKSPORTNOM POSLU - PRODAJAZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KUPAC"


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PRODAVAC".


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


___________________1). Kvalitet i osobine robe sadržani su u opisu i Prilogu br. 1 uz ovaj ugovor.


Roba je poreklom iz _________________________________2).