Ugovor o pružanju usluga na inostranom tržištu


 UGOVOR O PRUŽANJU USLUGA 

NA INOSTRANOM TRŽIŠTUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________1)

(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "DAVALAC USLUGA" s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________2)

(ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KORISNIK USLUGA" s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE - DAVALAC USLUGA I KORISNIK USLUGA sporazumeli su se o sledećem:


Član 1.


Predmet ovog ugovora je pružanje poslovnih usluga u nastupu na tržište ____________________ (zemlju) 3) i saradnji sa partnerima iz ____________________3).


Član 2.