Ugovor o pružanju i korišćenju usluga za fizičko-tehničko obezbeđenje imovine


20.3 - Primer ugovora o pružanju i korišćenju usluga za 

       fizičko-tehničko obezbeđenje imovineUGOVOR


Zaključen između:

1. "SIGURNOST" Preduzeće za fizičko-tehničko i protivpožarno obezbeđenje društvene imovine, sa potpunom odgovornošću Beograd - Zemun, ul. Cara Dušana br. 6 (u daljem tekstu: davalac usluga).

2. ____________ (u daljem tekstu: korisnik usluga).


Predmet ugovora: Pružanje usluga preventivnog fizičkog obezbeđenja


Član 1.


Davalac i korisnik usluga, sporazumeli su se da ovaj ugovor zaključe na osnovu odredaba Zakona o osnovama društvene samozaštite i dogovora o ostvarivanju i organizaciji društvene samozaštite u Beogradu.


Član 2.


Davalac usluga preuzima da korisniku usluga preventivno fizički obezbeđuje društvenu imovinu, počev od ____________.


Član 3.


Davalac usluga vršiće preventivno fizičko obezbeđenje korisniku usluga, na sledeći način i to na objektima: ___________________________________________________

_____________________________________________________________________.


Član 4.


Davalac usluga, obavezuje se da na poslove preventivnog fizičkog obezbeđenja korisnika usluga, rasporedi svoje radnike koji ispunjavaju uslove člana 13. Zakona o osnovama društvene samozaštite i koji imaju završen kurs za ispitanog vatrogasca.


Član 5.


Korisnik usluga, obavezan je da ima uputstvo o radu radnika službe fizičkog obezbeđenja, koje je sastavni deo ugovora.


Član 6.