Ugovor o projektovanju - visokogradnja


UGOVOR PROJEKTOVANJU


Zaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja__________________________________ u daljem tekstu nazvana "PROJEKTANT" s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Na osnovu usvojene ponude PROJEKTANTA br. ____________ od ___________ godine, koja čini sastavni deo teksta ovog Ugovora kao njegov Prilog br. 1 - NARUČILAC ovim poverava izradu investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenog bloka po projektnom zadatku i podlogama potrebnim za rad.Član 1.


Predmet Ugovora:


Izrada celokupne investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju i namensko opremanje stambenog bloka u ____________________________________________________  po investicionom programu,

                                                               (mesto, adresa i naziv lokacije)

projektnom zadatku i ostalim podlogama za rad, koje NARUČILAC stavlja PROJEKTANTU na raspolaganje za izradu idejnog i glavnog projekta sa prilozima i obrazloženjima, kako sledi:


a) Situacioni plan objekata sa infrastrukturom (pristupni putevi, ulice, linije napajanja i odvoda elektroenergija, gas, voda, grejanje, kanalizacija i dr.) sa uređenjem slobodnog prostora (parkinzi, dečja igrališta, zelene površine i sl.);