Ugovor o projektovanju - niskogradnja


UGOVOR PROJEKTOVANJU


Zaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja__________________________________ u daljem tekstu nazvana "PROJEKTANT" s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je "UGOVORNE STRANE".Na osnovu usvojene ponude PROJEKTANTA br. ______________ od _________________ za izradu investiciono-tehničke dokumentacije i glavnog projekta spoljne mreže vodovoda za lokaciju ______________________________________________  po projektnom zadatku i podlogama za rad,

                                            (naziv i adresa)

ugovorene strane su se dogovorile o sledećem:Član 1.


Predmet Ugovora:


Izrada investiciono-tehničke dokumentacije i glavnog projekta spoljne mreže vodovoda II klase složenosti po projektnom zadatku i ostalim podlogama za rad, koje NARUČILAC stavlja na raspolaganje PROJEKTANTU, kako sledi:


a) Situacioni plan vodovoda sa objektima na trasi.