Ugovor o projektovanju
UGOVOR O PROJEKTOVANJU


Zaključen između:


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "NARUČILAC", s jedne strane


i


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja _________________________________________________ u daljem tekstu nazvana "PROJEKTANT", s druge strane.1)


Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Na osnovu dostavljene ponude PROJEKTANTA od ________________2) godine, koja je sastavni deo teksta ovog Ugovora, NARUČILAC poverava izradu celokupne investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju pogona za proizvodnju _______________3) u mestu _______________4) na osnovu projektnog zadatka i podloga stavljenih mu na raspolaganje.Član 1.


Predmet Ugovora:


Izrada celokupne investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju i namensko opremanje pogona za proizvodnju ________________3) kapaciteta _____________ tona godišnje, u mestu ___________4) u ________________4), na osnovu projektnog zadatka i podloga NARUČIOCA - koja obuhvata idejni i glavni projekat sa obrazloženjima:


a)        Situacioni plan objekta sa pristupnim linijama i infrastrukturom.


b)        Građevinski objekti sa predmetom i predračunom (projekat građevina, instalacija za napajanje energijom i fluidima, kanalizacija, veze i drugo za proizvodni deo pogona i prateće službe).