Ugovor o prodaji prava vremenskog korišćenja turističkih objekata (Time-Sharing)


15.1 - Primer obrasca ugovora o prodaji prava vremenskog 

       korišćenja turističkog objekta
UGOVOR O PRODAJI PRAVA VREMENSKOG KORIŠĆENJA 

TURISTIČKOG OBJEKTA (TIME SHARING)


Zaključen dana _______ 199__ godine u ________ između:

1. ___________ kao davalac prava vremenskog korišćenja, koga zastupa __________, i

2. ___________ kao primalac prava vremenskog korišćenja (korisnik)


Član 1.


Ugovorne strane su se sporazumele i zaključile sledeće:


Davalac prava vremenskog korišćenja ustupa, a primalac prava vremenskog korišćenja prima na korišćenje (turistički objekat - apartman, hotelsku sobu, bungalov i sl.) u periodu od 5 godina od ______ 199__ godine do _____ 199__ godine i to u periodu od tri nedelje - prva, druga i treća nedelja u julu mesecu svake godine, sa pravom korišćenja zajedničkih objekata i prostorija u turističkom naselju (ili hotelu).


Član 2.


Davalac prava vremenskog korišćenja obavezuje se:


-                da primaocu prava vremenskog korišćenja u periodu iz člana 1. ovog ugovora omogući da svake godine u roku iz člana 1. ugovora nesmetano koristi (apartmana br. ___ u tu-rističkom naselju ________, ili sobu u hotelu - kategorije u _______ ili bungalova br. ___ u turističkom naselju ______ i sl.), i da zajedno sa ostalim nosiocima prava vremenskog korišćenja, koristi zajedničke uređaje i instalacije turističkog naselja;

-                da nosiocu prava korišćenja omogući da svoje pravo vremenskog korišćenja iz člana 1. ovog ugovora upiše u zemljišne knjige kod nadležnog organa;

-                da redovno održava objekat iz člana 1. ovog ugovora u cilju njegovog nesmetanog korišćenja za namene koje su ugovorene i to ________, a u skladu sa odredbama člana 569-580. Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o pravu vremenskog korišćenja turističkog objekta;

-                da obezbedi održavanje zajedničkih delova, prostorija i objekata u turističkom naselju (ili hotelu) i da korisniku pruža odgovarajuće usluge u vezi sa korišćenjem tih sadržaja.


Član 3.


Korisnik prava vremenskog korišćenja obavezuje se:


-                da za stečeno pravo vremenskog korišćenja plati za ceo ugovoreni period iz člana 1. ovog ugovora pre početka korišćenja tog prava iznos od ______ (slovima: ________);

-                stečeno pravo iz člana 1. ovog ugovora korisnik može ostvarivati sam, preneti ga na drugo lice ili zameniti sa drugim licem za pravo korišćenja u drugom turističkom objektu;

-                da svoje pravo korišćenja ostvaruje u ugovorenim periodima u toku godine iz člana 1. ovog ugovora;

-                da redovno plaća troškove održavanja zajedničkih delova objekta, odnosno naselja i naknadu za izvršene usluge u vezi sa korišćenjem sadržaja u objektu ili naselju;