Ugovor o privremenom - povremenom vršenju poslova između stambene zgrade i izvršioca


18.11 - Primer obrasca ugovora o privremenom - povremenom 

        vršenju posla između stambene zgrade i izvršioca poslaUGOVOR O PRIVREMENOM-POVREMENOM VRŠENJU POSLA


Zaključen između stambene zgrade u ________ ul. ________ br. ___ koju zastupa predsednik supštine stambene zgrade (u daljem tekstu: naručilac posla), s jedne strane, i Jovankom Jovanović, iz ________, ul. ________ br. ___ (u daljem tekstu: izvršilac posla), s druge strane.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:


Član 1.


Izvršilac posla obavezuje se da za naručioca posla u stambenoj zgradi u ________ ul. ________ br. ___, obavlja poslove pranja i čišćenja sledećih zajedničkih prostorija i drugih delova stambene zgrade, i to:


1. prostorija vešernice, hodnike vešernice, prolaza vešernici i sve druge prostorije vešernice; zidove vešernice, vrata u svim prostorijama vešernice, uređaje i aparate za pranje i sušenje rublja;


2. stepenište stambene zgrade i prolaze sa stepeništa do stanova uključujući zidove i gelendere;


3. komunikacione hodnike u podrumu i zajedničke prostorije u podrumu uključujući zidove i ulazna vrata;


4. ulazni hodnik i hol, uključujući ulazna vrata i zidove ulaznog hodnika i hola;


Član 2.


Izvršilac posla obavezuje se da poslove iz člana 1. ovog ugovora obavlja sredstvima za čišćenje i drugim sredstvima rada koja pripadaju naručiocu posla - koje nabavlja naručilac posla, i to najmanje dva puta sedmično u dane i vreme koje mu odredi naručilac posla.


Član 3.


Kontrolu izvršenog posla iz člana 1. ovog ugovora vršiće predsednik skupštine stambene zgrade ili lice koje on ovlasti, ili drugo nadležno lice ili organ, istog dana po obavljenom poslu.


Izvršilac posla obavezan je da odmah, po davanju primedbi na svoj rad, postupi po primedbama u pogledu kvaliteta i količine obavljenog posla.


Član 4.


Naručilac posla se obavezuje da izvršiocu posla na ime zarade za obavljen posao iz člana 1. ovog ugovora isplati, i to: sedmično-mesečno - po danu - času rada ________ dinara, i slovima: ________ dinara u neto iznosu.