Ugovor o pristupnom ulogu


UGOVOR O PRISTUPNOM ULOGU Zaključen između:


_______________________________________________ (firma, tačna adresa, mesto, država) u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PREDUZEĆE" 

i

__________________________________________________ (firma, tačna adresa, mesto, država) u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "ULAGAČ".


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


Radi ostvarenja profita za sebe ULAGAČ kod PREDUZEĆA ulaže: 

______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________


Iznos ULAGAČA iz prednjeg stava ovog člana ugovora čini _______ %  i slovima: ______________________   od osnovnog kapitala PREDUZEĆA.


Svoj ulog iz prethodnog stava ovog člana ugovora ulagač je dužan, najkasnije u roku do 30 (trideset) dana, računato od datuma stupanja na snagu ovog ugovora, da položi na račun PREDUZEĆA, koji će mu biti blagovremeno saopšten da pravosnažnim aktom unese u PREDUZEĆE i omogući korišćenje istoga.


Sa Danom  polaganja uloga (unošenja uloga) na račun PREDUZEĆA, ULAGAČ postaje suvlasnik u obimu od ________ % i slovima  ___________________ od PREDUZEĆA.


Ovo stanje suvlasništva PREDUZEĆA se, u primernom roku, ima odgovarajuće uknjižiti kod nadležnog suda u ____________________________ , što će istovremeno predstavljati garanciju za ulog u korist ULAGAČA a na teret imovine PREDUZEĆA.


Član 2.


Naknadna ulaganja:


Radi povećanja osnovnog kapitala PREDUZEĆA, ULAGAČ može pripadajući mu deo ostvarenog profita iz poslovanja PREDUZEĆA po ovom ugovoru ili iz drugih svojih izvora, naknadno ulagati u PREDUZEĆE.


Član 3.