Ugovor o preradi


UGOVOR O PRERADIZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "NALOGODAVAC"

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRERAĐIVAČ" 1)


Zajednički naziv za učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".

Član 1.


Predmet Ugovora:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________2)


Član 2.