Ugovor o povremenom vršenju poslova poljoprivrednog radnika kod privatnog poslodavca


18.10 - Primer obrasca ugovora o povremenom vršenju poslova 

         poljoprivrednog radnika kod privatnog poslodavcaUGOVOR O POVREMENOM VRŠENJU POSLA


zaključen na osnovu člana ___ Zakona o radnim odnosima poljoprivrednih radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca između privatnog poslodavca _________ (u da-ljem tekstu poslodavac) i poljoprivrednog radnika _______ (u daljem tekstu posloprimac).


Ovim ugovorom poslodavac i posloprimac zasnivaju privremeni radni odnos pod sledećim uslovima:


1. Posloprimac se obavezuje da će kod poslodavca obavljati sledeće povremene poljoprivredne poslove ______________.


2. Radno vreme za obavljanje poslova iz prethodne tačke traje ____ časova dnevno i to od ____ do ____ časova i od ____ do ____ časova.


3. Radni odnos po ovome ugovoru zasniva se za vreme od _______ do ______, ali ugo-vorne stranke mogu isti otkazati i pre isteka određenog roka uz otkazni rok od ____ dana.


4. Poslodavac se obavezuje da posloprimcu osigura sva prava koja mu kao licu u privremenom radnom odnosu pripadaju po Zakonu o radnim odnosima poljoprivrednih radnika zaposlenih kod privatnih poslodavaca i drugim propisima.


5. Neto plata posloprimca iznosi po _____________ dinara od jednog časa i ima se isplaćivati mesečno unazad najdalje do _____ u mesecu.


6. Druga prava i obaveze koje se ugovaraju ___________________.


Posloprimac i poslodavac prihvataju u svemu prednje uslove i obavezuju se da će ih se pridržavati.


Ovaj ugovor sačinjen je u tri primerka.