Ugovor o ovlašćenju za zaključenje ugovora o izradi projekta tehničkog opremanja


16.19 - Primer ugovora o ovlašćenju za zaključenje ugovora 

         o izradi projekta tehničkog opremanjaUGOVOR O OVLAŠĆENJU ZA ZAKLJUČENJE UGOVORA O IZRADI 

PROJEKTA TEHNIČKOG OPREMANJA DAKTILOBIROA 

U NOVOJ POSLOVNOJ ZGRADI


UGOVORNE STRANE: Sekretarijat za pravosuđe i ogranizaciju (u daljem tekstu Sekretarijat) sa jedne strane

i

Servis za administrativne i računovodstvene poslove (u daljem tekstu Servis) sa druge strane.


PREDMET UGOVORA: Ovlašćenje za zaključenje ugovora o izradi projekta tehničkog opremanja daktilobiroa u novoj poslovnoj zgradi.


Član 1.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem: Sekretarijat kao Investitor izgradnje nove poslovne zgrade ovlašćuje Servis, da sa najpovoljnijom projektnom organizacijom, zaključi ugovor u iznosu od 180.000,00 dinara (slovima: stotinuosamdesethiljada dinara) o izradi projekta tehničkog opremanja daktilobiroa, u prizemlju i na trećem spratu u novoj poslovnoj zgradi.


Servis prihvata preneto ovlašćenje kao i obavezu da se najpovoljnijom projektnom organizacijom do iznosa od 180.000 dinara (slovima: stotinuosamdesethiljadadinara), zaključi ugovor u smislu stava 1. ovog člana.


Član 2.


Sektretarijat se obavezuje da projektnoj organizaciji sa kojom Servis zaključi ugovor u smislu prethodnog člana ovog ugovora, obezbedi jedan od instrumenata obezbeđenja plaćanja u skladu sa Zakonom.


Član 3.