Ugovor o otvaranju i vođenju deviznog računa stranog lica kod naše banke


8.12 - Primer ugovora o otvaranju i vođenju deviznog računa stranog lica kod naše banke
Na osnovu člana 39. Zakona o deviznom poslovanju ("Službeni list SRJ", broj 132/95), ugovorne strane 

____________ banka d.d. Beograd ____________ koju zastupa direktor ____________ s jedne strane i

____________ iz ____________, koju zastupa ____________ s druge strane, zaključuju


UGOVOR 

O OTVARANJU I VOĐENJU DEVIZNOG RAČUNA STRANOG LICA


Član 1.


Ugovorne strane ________ banka a.d. Beograd iz ________ (u daljem tekstu: Banka) i ________ iz _________ kao strano pravno lice - strano fizičko lice (u daljem tekstu: deponent) saglasno konstatuju da je predmet ovoga ugovora otvaranje i vođenje deviznog računa na kojem deponent može držati konvertibilnu valutu za plaćanja u SR Jugoslaviji i inostranstvu.


Član 2.


Banka se obavezuje da deponentu otvori devizni račun broj ___ i da na istom vodi evidenciju o uplatama i isplatama u konvertibilnim valutama prema kursnoj listi Narodne banke Jugoslavije.


Član 3.


Banka se obavezuje da na račun iz člana 1. ovog ugovora za račun deponenta - prima uplate u konvertibilnim valutama koje:

-                polaže vlasnik deviznog računa;

-                uplate druga strana pravna i fizička lica - doznakom i drugim instrumentima plaćanja, kao i efektivni strani novac u valutama koje su predmet kupovine i prodaje na deviznom tržištu u Jugoslaviji;

-                uplate u konvertibilnim valutama i efektivnom stranom novcu pravna lica i preduzetnici iz SR Jugoslavije.


Banka se obavezuje da za račun deponenta sa računa iz člana 2. ovog ugovora vrši:

-                dinarska plaćanja u Jugoslaviji;

-                plaćanja po osnovu transfera sredstava u inostranstvo, kao i

-                devizna plaćanja u SR Jugoslaviji i inostranstvu, u skladu sa važećim propisima.


Isplate izvršene u dinarima na teret deviznog računa ne mogu se stornirati ni vratiti na devizni račun.


Naloge za plaćanje obaveza iz stava 2. ovog člana potpisuje ovlašćeno lice deponenta, čiji se potpis deponuje u banci prilikom otvaranja deviznog računa.