Ugovor o osnivanju otvorenog akcionarskog društva


UGOVOR

O OSNIVANJU OTVORENOG

AKCIONARSKOG DRUŠTVA___________________________________________________________

(navesti skraćeno poslovno ime društva;)1Zaključen dana __________________________________________ od akcionara (osnivača) sa

                                     (navesti datum i mesto zaključenja ugovora)2

spiska u njegovom prilogu pod uslovima koji sledeOsnovne odredbe i sadržina


Član 1.


Ugovornici se obavezuju da osnuju otvoreno akcionarsko društvo (dalje: društvo) u roku od _____________________, s tim što se rok smatra održanim, ako se pre 

              (navesti rok)3

njegovog isteka osnivanje društva upiše u Registar privrednih subjekata.4


Osnivač koji skrivljeno ne ispuni ili neuredno ispuni obaveze iz ovog ugovora obavezan je da ostalim osnivačima nadoknadi svu štetu koju usled toga pretrpe, bez obzira na razlog njenog nastupanja (neunošenje uloga, neosnivanje društva, poništaj upisa osnivanja, isplata štete trećim licima i drugo).


U ostalim pitanjima odgovornost osnivača za osnivanje društva i za njegove obaveze nakon osnivanja uređuje se prema zakonu kojim se uređuju privredna društva i drugim važećim propisima.


Ugovorom se uređuje:

1) ___________________________________________

2) ___________________________________________

3) ___________________________________________

4) ___________________________________________

5) ___________________________________________

6) ___________________________________________

7) ___________________________________________

8) ___________________________________________