Ugovor o oročenju štednog uloga bez posebne namene sa rokom preko određenog broja meseci


8.9 - Primer obrasca ugovora o oročavanju štednog uloga bez 

        posebne namene sa rokom preko određenog broja meseciBANKA: Kreditna banka Beograd, d.d., Novi Beograd, Bulevar Lenjina 111 i

ŠTEDIŠA: ______________(prezime, očevo ime i ime, datum i mesto rođenja) ________________________ (broj lične karte, matični broj i adresa prebivališta)

zaključili su u Beogradu, dana _________ godine


UGOVOR 

O OROČAVANJU ŠTEDNOG ULOGA BEZ POSEBNE NAMENE 

SA ROKOM PREKO ____ MESECI


Član 1.


Banka se obavezuje da primi, a Štediša da položi svoj ulog u iznosu od dinara __________ kao ulog oročen preko ____ meseci, od _________ do _________ godine.


Član 2.


Na oročeni štedni ulog Banka plaća Štediši kamatu po stopi od ____% godišnje.


U slučajevima isplate kamate u intervalima kraćim od godinu dana Banka vrši obračun kamate primenom konformne kamatne stope u skladu sa zakonskim propisima i aktima poslovne politike Banke.


Ukoliko u toku trajanja ovog Ugovora dođe do izmene kamatnih stopa, načina ili rokova obračuna i isplate kamate u zakonskim propisima, sporazumima ili aktima poslovne politike Banke, ugovorne strane su saglasne da se izmenjeni uslovi automatski prime-njuju na ovaj Ugovor.


Član 3.


Ugovorne strane su saglasne da će Štediša raspolagati obračunatom kamatom:


1.                po isteku ugovorenog roka oročavanja, u kom slučaju se kamata pripisuje glavnici i stavlja štediši na raspolaganje zajedno sa štednim ulogom,

2.                31.12. tekuće godine ili

3.                mesečno, tromesečno, šestomesečno, a obračunatu kamatu Banka će preneti na štedni ulog po viđenju broj ______ odnosno na tekući račun broj _________.


Član 4.


Ukoliko je ugovorena isplata kamate po isteku roka oročavanja, a Štediša u roku od 30 dana od isteka poslednjeg dana ugovorenog roka ne podigne ulog ili kamatu, ili pismeno ne otkaže dalje oročavanje kapitalizovani ulog se automatski oročava pod uslovima koji važe na dan isteka Ugovora. Ukoliko je ugovorena isplata kamate unutar roka oročavanja, Banka će po isteku ugovorenog roka oročavanja na ulog obračunavati i isplaćivati kamatu koja važi za štedne uloge po viđenju.