Ugovor o održavanju zajedničkih instalacija i uređaja u stambenim zgradama


20.6 - Primer obrasca ugovora za održavanje zajedničkih

       instalacija i uređaja u stambenim zgradamaNa osnovu člana 27. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), člana 10. Pravila o organima upravljanja i održavanju stambene zgrade i odluke Skupštine stambene zgrade u __________ ul. __________ br. ___ od __________ 19___ godine, i odluke Skupštine stambene zgrade u __________ ul. __________ br. ___ od __________ 19___ godine, zaključuje se sledeći


UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA STAMBENIH ZGRADA U 

ODRŽAVANJU ZAJEDNIČKIH INSTALACIJA I UREĐAJA


između stambene zgrade u __________ ul. __________ br. ___, s jedne strane i 

stambene zgrade u __________ ul. __________ br. ___, s druge strane.


Ugovorne strane su se sporazumele o sledećem:


Član 1.


Stambena zgrada u __________ ul. __________ br. ___, i stambena zgrada u __________ ul. __________ br. ___ koriste zajedničke instalacije i uređaje, i to: __________ , koji se nalaze u __________.


U korišćenju zajedničkih instalacija i uređaja iz stava 1. ovog člana ugovorne strane ovim ugovorom uređuju međusobna prava i obaveze u pogledu njihovog održavanja.


Međusobna prava


Član 2.


Obe ugovorne strane, uz obostranu saglasnost, obavljaju poslove održavanja zajedničkih instalacija i uređaja ili ugovorom ih poveravaju javnom preduzeću za stambene usluge, drugom preduzeću, odnosno preduzetniku.


Ugovor o poveravanju održavanja iz stava 1. ovog člana obe ugovorne strane potpisuju sa javnim preduzećem za stambene usluge, drugim preduzećem, odnosno preduzetnikom, kome se poverava održavanje.


Član 3.


Obe ugovorne strane imaju pravo kontrole izvođenja radova na održavanju instalacija i uređaja iz člana 1. ovog ugovora. U tom cilju one mogu obrazovati zajedničke stručne komisije, čiji će rad zajednički finansirati.


Međusobne obaveze


Član 4.