Ugovor o montaži postrojenja


UGOVOR MONTAŽI POSTROJENJA


Zaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja_______________________________________ u daljem tekstu nazvana "MONTER" s druge strane.


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog Ugovora je "UGOVORNE STRANE".Član 1.


Cilj Ugovora:


Da bi radovi na montaži namenske i druge opreme novoizgrađenog postrojenja protekli i dali rezultate utvrđene projektom i odredbama ovog Ugovora - NARUČILAC, na osnovu usvojene ponude MONTERA br. ______________ od _____________ godine, koja čini bitni sastavni deo teksta ovog Ugovora, zaključuje ovaj Ugovor sa zadacima, pravima i obavezama UGOVORNIH STRANA ovde sadržanim.Član 2.


Predmet Ugovora:


Montaža, puštanje u pogon, dokazivanje garancija i garantovanih vrednosti za novoizgrađeno postrojenje u_____________________________1) koje će MONTER izvršiti pod kontrolom i stručnim nadzorom svoga osoblja, a u režiji NARUČIOCA.