Ugovor o međusobnim odnosima u pogledu održavanja stambene zgrade kao celine i njenih zajedničkih delova


20.5 - Primer obrasca ugovora za održavanje stambene zgrade 

       i zajedničkih delova zgrade
Na osnovu člana 12. stav 5. Zakona o održavanju stambenih zgrada ("Službeni glasnik RS", broj 44/95), člana 10. Pravila o organima upravljanja i održavanja stambene zgrade i odluka skupštine delova stambene zgrade u __________ ul. __________ br. ___, i to: __________ donetih na _______ 19___ godine i ______ 19___ godine, zaključuje se sledeći


UGOVOR O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA U POGLEDU ODRŽAVANJA 

STAMBENE ZGRADE KAO CELINE I NJENIH ZAJEDNIČKIH DELOVA


zaključen između delova stambene zgrade u __________, ul. __________ br. ___ i to: ______________________________.


Član 1.


Ugovorne strane su se dogovorile da zajednički održavaju stambenu zgradu kao celinu i zajedničke delove stambene zgrade u obimu, na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom.


Član 2.


Održavanjem stambene zgrade kao celine odnosi se na: temelje, spoljne zidove zgrade, na krov, ____________________.


Održavanje zajedničkih delova zgrade odnosi se na zajedničke delove zgrade: ____________________.


(Za konkretnu stambenu zgradu navesti šta se odnosi na održavanje stambene zgrade kao celine, odnosno koji su zajednički delovi zgrade na koje se odnosi zajedničko održavanje.)


Član 3.


Skupštine delova stambene zgrade utvrđuju Program zajedničkog održavanja iz člana 2. ovog ugovora, po kome će se vršiti održavanje. Nezavisno od tog programa, sprovodiće se zajedničko održavanje tako što će se izvoditi radovi na održavanju radi sprečavanja ili otklanjanja opasnosti po život i zdravlje ljudi, odnosno kojima se obezbeđuje si-gurnost korisnika i okoline i otklanja neposredna opasnost po život i zdravlje ljudi ili za okolinu (požar, poplava, hitne intervencije na zajedničkim instalacijama, zajedničkoj ložionici, odnosno podstanici za grejanje zgrade, zaglavljivanje u zajedničkom liftu).


Član 4.


Izvođenje radova na održavanju predviđenih Programom održavanja može se pristupiti samo uz prethodnu saglasnost svih ugovornih strana, a za radove van tog programa iz člana 3. stav 2. ovog ugovora i bez te saglasnosti.


Član 5.


O održavanju iz čl. 2. i 3. ovog ugovora staraće se predsednici skupština delova stambene zgrade i oni su dužni da o tim radovima izveštavaju svoje skupštine u rokovima i na način utvrđen Pravilima o upravljanju stambenom zgradom i njenom održavanju.