Ugovor o lizing poslu


UGOVOR O LIZING POSLU Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "DAVALAC" s jedne strane


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PRIMALAC" s druge strane.1)


Zajednički naziv, za sve firme učesnike u ovom poslu, u tekstu ovog ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Na način i pod uslovima utvrđenim u ovom ugovoru, DAVALAC ustupa u  najam PRIMAOCU: 

_______________________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________2)