Ugovor o kupoprodaji svežeg mesa i prerađevina od mesa u ratama na kredit


2.24 - Primer ugovora o kupoprodaji svežeg mesa i prerađevinaUGOVOR O KUPOPRODAJI 


zaključen između:


1. AIK "ŠABAC" - ŠABAC, Klanica Šabac, Beogradski put b.b., koju zastupa Direktor (u daljem tekstu prodavac), sa jedne strane i

2. ORGANIZACIJE SAVEZA SINDIKATA, USTANOVE ___________ iz _________ ulica _____________ broj ____ žiro račun sindikata br. ____ telefon ______________ koju zastupa ________________________ (u daljem tekstu kupac) s druge strane.


I - PREDMET UGOVORA


Član 1.


Predmet ovog Ugovora je kupoprodaja svežeg mesa i prerađevina od mesa.


II - OBAVEZE PRODAVCA


Član 2.


Prodavac se obavezuje da kupcu za potrebe njegovih članova sindikata obezbedi i isporuči a prema njegovoj pismenoj narudžbi sveže meso i prerađevine iz člana 1. ovog Ugovora u sledećim količinama i cenama:


1. Sveže meso sa rebrima 190 kom. x 820.-

    ____________________________________________________________________

2. ____________________________________________________________________


Rok isporuke navedenih količina je 20 dana.


Kvalitativan i kvantitativan prijem robe vrši se u skladištu kupca a može i prodavca po dogovoru. Uz isporučenu robu prodavac je dužan da pošalje veterinarsko uverenje o kvalitetu robe i otpremnicu o vrsti i količini robe.


III - OBAVEZA KUPCA


Član 3.


Kupac se obavezuje da ugovorenu količinu robe preuzme na dogovorenom mestu isporuke, kao i da preuzetu robu plati po ugovorenim cenama utvrđenim članom 2. ovog Ugovora u tri jednake mesečne rate. Prva rata dospeva za uplatu _____, druga rata dospeva za uplatu _____ i treća rata dospeva za uplatu _____.