Ugovor o kontroli kvaliteta i količine i preuzimanju robe


UGOVOR O KONTROLI KVALITETA I KOLIČINE 

I PREUZIMANJU ROBEZaključen između:


Firme:

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "KOMITENT"


i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "REMITENT".


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


a)        Vršenje usluga ugovorne kontrole robe i tome pratećih usluga u spoljnotrgovinskom prometu, koje REMITENT vrši u svoje ime, a za račun KOMITENTA i po njegovim posebnim nalozima ili zaključnicama, izdatim  na osnovu odredaba ovog ugovora, kako sledi:


-        vađenje uzoraka - uzorkovanje robe sa ili bez njihovih laboratorijskih ispitivanja;