Ugovor o konsignaciji


UGOVOR O KONSIGNACIJIZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "PRINCIPAL", s jedne strane


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "ZASTUPNIK - KONSIGNATAR" s druge strane.


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom  poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora: 


PRINCIPAL je, u skladu sa odredbom člana ________Ugovora o zastupstvu zaključenog na dan _________ 20__. godine u _________________________________ (mesto gde je Ugovor potpisan) obavezan da otvori konsignaciono skladište svojih proizvoda u __________________________________________________ (mesto u zemlji ZASTUPNIKA-KONSIGNATARA)


pod upravom ZASTUPNIKA - KONSIGNATARA, na kojem će se prodavati sledeći proizvodi PRINCIPALA: _____________________________________________1)  u daljem tekstu nazvani "roba".