Ugovor o komisionom uvozu robe


3.4 - Primer komisionog ugovora o uvozu robeKOMISIONI UGOVOR O UVOZU ROBE


Zaključen dana ____________, u _____________ između:

1. Preduzeća za spoljnu i unutrašnju trgovinu "_____________", iz _____________, ul. _____________ br. ____ ž.r.br. _____________ (u daljem tekstu: KOMISIONAR), i

2. Preduzeća _____________ iz _____________, ul. _____________ br. ___ (u daljem tekstu: KOMITENT).


Ugovorne strane su se sporazumele da KOMISIONAR, u svoje ime a za račun KOMITENTA izvrši uvoz sledeće robe:


1. VRSTA ROBE I KVALITET: ____________________________________________


2. KOLIČINA: _________________________________________________________


3. CENA I PARITET: ____________________________________________________


4. ROK, NAČIN ISPORUKE, PAKOVANJE: _________________________________


5. MESTO OPREDELJENJA: _____________________________________________


6. PLAĆANJE INOPRODAVCU: __________________________________________


7. PROVIZIJA: Za izvršeni posao uvoza KOMISIONARU pripada provizija od ___ %, računata na: __________


Plaćanje provizije KOMITENT će izvršiti virmanom u roku od 15 dana od datuma nastanka DPO.


8. KOMISIONAR je dužan da prethodno zatraži saglasnost KOMITENTA ako se kupovina robe ne bi mogla izvršiti kako je to navedeno u tač. 1. do 5. ovog ugovora.


9. KOMITENT će bez odlaganja pismeno obavestiti KOMISIONARA o eventualnim primedbama na kvalitet i količinu uvezene robe.

Utvrđivanje kvaliteta i količine uvezene robe u slučaju reklamacije, izvršiće se na način određen ugovorom između KOMISIONARA i inostranog prodavca.


10. KOMITENT snosi i plaća sve troškove koji nastanu u vezi sa poslom uvoza.


KOMITENT je dužan da obezbedi devizna i dinarska sredstva radi blagovremenog plaćanja svih troškova uvoza (devizna cena robe, carinske dažbine, troškovi prevoza, pretovara i utovara, troškovi uskladištenja, bankarski troškovi, troškovi osiguranja, kursne razlike i dr.), kao i radi plaćanja drugih izdataka u vezi sa sprovođenjem njegovog naloga.