Ugovor o know-how, o poslovno-tehničkoj saradnji u davanju i korišćenju licence


10.5 - Primer obrasca ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji 

       (know-how) u davanju i korišćenju licenceUGOVOR O POSLOVNO-TEHNIČKOJ SARADNJI


Firma: (u daljem tekstu: davalac licence) __________ sa sedištem u: __________ koju zastupa: __________ i

Firma: (u daljem tekstu: korisnik licence) __________ sa sedištem u: __________ koju zastupa: __________ zaključili su ovaj ugovor kako sledi:


Davalac licence proizvodi, upotrebljava i prodaje ove predmete: __________ (ovde treba što tačnije navesti predmete koje obuhvata licenca, naročito ako nije dat celokupni proizvodni program).

Za ove stvari postoji zaštita patenta u državama: __________ (ovde nabrojati sve države u kojima postoji zaštita patenta, a što nije nužno za svaki ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji).


Član 1.


OBIM LICENCE


Davalac licence dozvoljava korisniku licence da proizvodi, upotrebljava i prodaje ove proizvode: __________ (naročito ovde treba što detaljnije nabrojati sve predmete koje obuhvata ovaj ugovor, posebno ako ne obuhvata celokupni proizvodni program).


VRSTA LICENCE


(Varijanta A)

Davalac licence zadržava pravo da predmete što su obuhvaćeni licencom u državama koje su navedene u čl. 2. ovog ugovora sam proizvodi, upotrebljava i prodaje.


(Varijanta B)

Davalac licence ne sme na područjima koja su navedena u čl. 2. ovog ugovora proizvoditi, upotrebljavati i prodavati predmete koji su obuhvaćeni licencom.

(U pojedinim slučajevima umesno je detaljno navesti predmete koje davalac licence ne sme prodavati. Time bi se izbegli kasniji sporovi ako davalac licence prodaje predmete koji nisu inače izrađeni tačno po licenci, ali podmiruju iste potrebe).


Licenca se ne može prenositi, zbog toga korisnik licence nije ovlašćen da prenosi svoja prava i obaveze na trećeg bez pristanka davaoca licence. Naročito ne sme licencu preneti da društvo (organizaciju) čiji je član.


PODLICENCA


Korisnik licence sme dati podlicencu samo s pristankom davaoca licence. Davalac licence sme odbiti dozvolu samo ako za to ima važan razlog.


Član 2.