Ugovor o know-how kojim se primaocu know-how ustupaju tehnička, tehnološka, poslovna, i finansijska znanja


6.12 - Primer obrasca ugovora o know-how kojim se primaocu 

       know-how ustupaju tehnička, tehnološka, 

       poslovna i finansijska znanjaUGOVOR O KNOW-HOW*)


__________

*) Ovi ugovori kod nas se nazivaju ugovorima o licenci ili ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji i zaključuju se sa stranim firmama radi obezbeđenja inostrane tehnologije i iskustvaZaključen dana ____________ kao davaoca know-how i

____________ kao primaoca know-how. Ugovorne strane su se saglasile o sledećem:

Član 1.


Davalac know-how ustupa primaocu know-how sledeća tehnička, tehnološka, poslovna i finansijska znanja i iskustva ____________.


Član 2.


Davalac know-how se obavezuje da će osposobiti primaoca know-how da koristi znanja i iskustva iz člana 1. ovog ugovora na sledeći način ____________.


Član 3.


Davalac know-how se obavezuje da će u sledećem vremenskom periodu pružati sledeće usluge: ____________.


Član 4.


Za prenesena znanja i iskustva kao i za izvršene druge usluge iz ovog ugovora od strane davaoca know-how primalac know-how se obavezuje da mu isplati nagradu koja se određuje na sledeći način: ____________.


Član 5.