Ugovor o isporuci investicione opreme u spoljnotrgovinskom prometu radi nabavke opreme


16.16  - Primer obrasca ugovora o isporuci investicione

         opreme u spoljnotrgovinskom prometu radi nabavke

         opreme za brodogradilišta, luke, brodove za izvoz, 

         opreme za rudarstvo, za mašinogradnju, 

         metaloprerađivačku i ostalu industriju, 

         opreme za elektroprivredu i drugoUGOVOR O ISPORUCI OPREME


Zaključen dana __________ godine između

PRODAVAC: _____________

KUPAC: _____________


1. PREDMET UGOVORA: Ugovorne strane saglasno izjavljuju da je predmet ugovora isporuka opreme i montaža _________, a prema ponudi broj _______od ______ godine.


2. CENA: Kupac se obavezuje da, za ugovoreno iz člana 1. ovog ugovora plati ukupan iznos od _________ dinara.


Konačan obračun ugovornih radova izvršiće se na osnovu stvarno ugrađenih količina iz građevinske knjige primenom jediničnih cena iz usvojene ponude br. _________ od _________ godine.


Data cena se podrazumeva fco u _________.


Ugovorne strane imaju pravo na reviziju ugovorenih cena samo ako nastanu vanredni događaji koji se nisu mogli predvideti u vreme zaključenja ugovora, a bitno utiču na cenu.


3. ROKOVI ISPORUKE I DOVRŠENJA RADOVA: Prodavac se obavezuje da isporuku opreme izvrši u roku od ___ dana, od dana potpisivanja ugovora. Produženje rokova isporuke vrši se u slučaju više sile i ako kupac kasni sa svojim obavezama o čemu se posebno sačinjava zapisnik.


Rok montaže opreme _________.


Rok za puštanje postrojenja u pogon "naprazno" _________.


Rok puštanja u pogon postrojenja pod opterećenjem _________.


Konačno puštanje postrojenja u pogon _________.


4. OBEZBEĐENJE SREDSTAVA PLAĆANJA I NAČIN PLAĆANJA: Kupac se obavezuje da prodavcu dostavi u roku od ___ dana od dana potpisivanja ovog ugovora, garanciju banke kao platioca da ima obezbeđena sredstva plaćanja.