Ugovor o građenju - visokogradnja


UGOVOR GRAĐENJUZaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme:____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja______________________________________ u daljem tekstu nazvana "IZVOĐAČ" s druge strane.


Zajednički naziv, u tekstu ovog Ugovora, za sve firme učesnice u ovom  poslu je "UGOVORNE STRANE".Član 1.


Predmet Ugovora:


Na osnovu zaključka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja po investiciono-tehničkoj dokumentaciji (tender) ______________________________________ 1)


NARUČILAC poverava IZVOĐAČU izvođenje sledećih radova u ____________________________,                                                                                                                                                (mesto, bliža adresa i lokacija gradilišta)


kako sledi: _______________________________________________________________________2)


Ovaj objekat ima biti izveden u svemu po revidiranom projektu: _____________________________ i usvojene ponude IZVOĐAČA br. _________ (bliža oznaka) od __________ godine.