Ugovor o građenju - niskogradnja - sekundari


UGOVOR GRAĐENJU


Zaključen između:


Firme: ____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja ___________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme: ____________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja ______________________________________ u daljem tekstu nazvana "IZVOĐAČ" s druge strane.


Zajednički naziv, u tekstu ovog Ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".Član 1.


Predmet Ugovora:


Na osnovu zaključka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja po investiciono-tehničkoj dokumentaciji (tender) ______________________ 1) NARUČILAC poverava IZVOĐAČU izvođenje sledećih radova u ___________________________________________________________________,

                                                                                                       (mesto, bliža adresa i lokacija gradilišta)


kako sledi: 


-         Sekundarna mreža vodovoda;


-         Sekundarna mreža kanalizacije;