Ugovor o građenju - niskogradnja - primari


UGOVOR GRAĐENJU
Zaključen između:


Firme:____________________________________________________________________________ (firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja____________________________________ u daljem tekstu nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firme:____________________________________________________________________________ 

(firma, tačna adresa, mesto)


koju predstavlja_______________________________________u daljem tekstu nazvana "IZVOĐAČ" s druge strane.


Zajednički naziv, u tekstu ovog Ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Predmet Ugovora:


Na osnovu zaključka Komisije za sprovođenje javnog nadmetanja po investiciono-tehničkoj dokumentaciji (tender) ______________________,1) NARUČILAC poverava IZVOĐAČU izvođenje sledećih radova u ___________________________________________________________________

                                                                                       (mesto, bliža adresa i lokacija gradilišta)


kako sledi: _____________________________________________________ u svemu po revidiranom projektu __________________________________________________.


IZVOĐAČ je obavezan ovaj posao da izvrši u svemu po odobrenom projektu, važećim tehničkim propisima, standardima i normativima za ovu vrstu radova i uputstvima nadzornog organa na gradilištu.


IZVOĐAČ je obavezan radove iz ovog člana Ugovora da izvede sa svojom radnom snagom, materijalom za građenje i elementima za ugrađivanje, građevinskom mehanizacijom i energijom u ugovorenom roku i za ugovorenu cenu u svemu po pravilima struke.