Ugovor o građenju investicionih objekataUGOVOR GRAĐENJU INVESTICIONIH OBJEKATAZaključen između:


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "NARUČILAC" s jedne strane


i


Firma: ___________________________________________________________________________

(firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja ____________________________________________ u daljem tekstu ovog Ugovora nazvana "IZVOĐAČ" s druge strane.1)


Zajednički naziv u tekstu ovog Ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Cilj Ugovora:


Na osnovu, kod NARUČIOCA raspoložive, investiciono-tehničke i izvođačke tehničke dokumentacije, dobijenih dozvola za izgradnju, rešenih imovinsko-pravnih odnosa do ugovorenog roka i za ugovorenu cenu, IZVOĐAČ se obavezuje da izvrši projektovane radove i da za njihovu stabilnost i održavanje, po pravilima struke, izda uobičajene garancije.Član 1.


Predmet Ugovora:


Izgradnja ________________________2) u ___________________________________(naziv mesta) u zemlji NARUČIOCA, u obimu od ____________________________3).