Ugovor o franšizingu


UGOVOR O FRANŠIZINGUZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvano  "FRANŠIZER"

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KORISNIK".


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu u tekstu ovog ugovora je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Cilj Ugovora:


Radi što potpunijeg obuhvatanja tržišta i povećanja obima prodaje i finansijskih rezultata, sprežu se napori, znanja, iskustva i kapital proizvođača i trgovaca u vidu franšizing-posla.


FRANŠIZER uključuje KORISNIKA u svoj poslovni sistem; obavezuje ga da poslove obavlja pod firmom i sa obeležjima (trgovačko ime, zaštitni znak, robni žig i dr.) FRANŠIZERA po njegovim uputstvima i uslovima prodaje na tačno određenoj teritoriji, kao proizvođača proizvoda poznate marke i posebnog visokog poslovnog ugleda na tržištu.


Član 2.


Predmet Ugovora:


a)         Prenošenje prava isključive prodaje proizvoda FRANŠIZERA na određenoj teritoriji pod uslovima i na način koje odredi vlasnik robe.


b)         Obaveza KORISNIKA da radi pod firmom FRANŠIZERA služeći se njegovim zaštićenim obeležjima ( zaštitini znak, robni i uslužni žig i dr.) nastojeći da u svakoj prilici čuva stečeni ugled firme FRANŠIZERA i njegovih proizvoda od marke na tržištu.