Ugovor o faktoringu - varijanta 1


UGOVOR O FAKTORINGU1)


VARIJANTA  1Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)koju predsavlja: 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "FAKTOR", s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)koju predsavlja: 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvan "KOMITENT", s druge strane.


Zajednički naziv, u tekstu ovog ugovora, za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.

Predmet Ugovora: 2)


UGOVORNE STRANE regulišu njihova prava i obaveze kao i uslove i način izvršenja poslova koji su predmet ovog ugovora.