Ugovor o dugoročnoj proizvodnoj kooperaciji


 UGOVOR O DUGOROČNOJ 

PROIZVODNOJ KOOPERACIJIZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana ________________________  (FIRMA A), s jedne strane

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana _________________________  (FIRMA B), s druge strane 1)


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve učesnike u poslu je  "UGOVORNE STRANE".


Član 1.


Cilj Ugovora:


UGOVORNE STRANE, na način i pod uslovima utvrđenim ovim ugovorom uspostavljaju odnos dugoročne proizvodne kooperacije radi potpunijeg korišćenja raspoloživih kapaciteta, savremenih dostignuća u nauci i tehnici i tehnologiji i iskustava u proizvodnji _______________2). U tome su posebno žele ostvariti sledeći ciljevi:


-         intenzivnije uključenje u svetske privredne tokove;