Ugovor o dugoročnoj profesionalnoj saradnji


 UGOVOR O DUGOROČNOJ 

PROFESIONALNOJ SARADNJI 1)Zaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "__________" (FIRMA A) s jedne strane2)

i

Firme:

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu nazvana "__________" (FIRMA B) s druge strane3)


Zajednički naziv u tekstu ovog ugovora za sve firme učesnice u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


UGOVORNE STRANE saglasne su u sledećem:


Član 1.


Predmet ovog ugovora je uspostavljanje dugoročne profesionalne saradnje između UGOVORNIH STRANA, a naročito: ________________________ (opis vidova saradnje) 4), i drugi oblici saradnje koji se budu javili kao poseban interes jedne od UGOVORNIH STRANA u toku trajanja Ugovora.


Član 2.