Ugovor o davanju na privremeno korišćenje društvenih sredstva bez naknade


21.2 - Primer ugovora o davanju na privremeno korišćenje 

       društvenog sredstva bez naknadeUGOVOR O PRIVREMENOM KORIŠĆENJU 

DRUŠTVENOG SREDSTVA BEZ NAKNADE


zaključen između:

DAVAOCA: Preduzeća za izvođenje građevinskih radova niskogradnje "NISKOGRADNJA"

i

PRIMAOCA: Preduzeća za izvođenje građevinskih radova visokogradnje "VISOKOGRADNJA"


Član 1.


Davalac se obavezuje da primaocu da na privremeno korišćenje bez naknade rovokopač marke FRG tip 35, broj motora N 785432, jačine 175 KS, inventarni broj 1-7856 (u nastavku teksta: rovokopač).


Član 2.


Primalac će preuzeti rovokopač u roku od tri dana od dana zaključenja ovog ugovora sa gradilišta davaoca u mestu M. o čemu će davalac blagovremeno obavestiti rukovodioca gradilišta u mestu M. kako bi se primopredaja izvršila bez smetnji.


Član 3.


O primopredaji rovokopača i o njegovoj tehničkoj opremljenosti i ispravnosti sačiniće se zapisnik o prijemu koji će potpisati ovlašćeni radnik primaoca i rukovodilac gradilišta u mestu M.


Član 4.


Rovokopač se daje na privremeno korišćenje u trajanju od petnaest kalendarskih dana, računajući od dana preuzimanja rovokopača.


Član 5.


Primalac je dužan da rovokopač upotrebljava za obavljanje poslova na kopanju rovova na temeljima za izgradnju građevinskih objekata, u skladu sa njegovim tehničkim karakteristikama i pogonskom snagom.


Primalac se obavezuje da osigura da rovokopačem rukuje radnik koji ima potrebnu stručnu spremu i radno iskustvo u radu takvim mašinama.


Član 6.