Ugovor o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta za izgradnju stambene zgrade


21.4 - Primer ugovora o davanju na korišćenje građevinskog 

       zemljišta za izgradnju stambenih zgrada, 

       ili drugih objekataUGOVOR


o davanju na korišćenje građevinskog zemljišta u severnom delu I mesne zajednice u Zemunu za izgradnju stambenih zgrada sa 780 stanova za tržište,

Zaključen 22.7.1996 godine, između:


DIREKCIJE ZA IZGRADNJU NOVOG BEOGRADA (u daljem tekstu: Direkcija)

i

POSLOVNOG UDRUŽENJA "JINGRAP" iz Beograda (u daljem tekstu: korisnik zemljišta).


Član 1.


U skladu sa odredbama Odluke Skupštine grada Beograda o uređivanju i davanju na korišćenje građevinskog zemljišta i odluke Saveta Direkcije u proširenom sastavu, donete na 5. sednici održanoj 13. jula 1990. godine, Direkcija daje korisniku zemljišta na korišćenje građevinsko zemljište u severnom delu I mesne zajednice u Zemunu, ukupne površine od najmanje 52.800 m2, za izgradnju stambenih zgrada sa najmanje 780 stanova za tržište, odnosno najmanje 45.608 m2 neto stambene površine.


Ukoliko korisnik izgradi veći broj stanova, odnosno veću površinu stanova na ustupljenom zemljištu, dužan je da plati Direkciji razliku naknade za uređenje građevinskog zemljišta po 1 m2 neto stambene površine za povećani broj stanova - povećanu površinu stanova, pri čemu će se cena po 1 m2 zemljišta (iz usvojene ponude korisnika zemljišta) prethodno preračunati na 1 m2 stambene površine (52.800 m2 zemljišta prema 45.608 m2 stambene površine).


Naknadu za zemljište po 1 m2 zemljišta plaća korisnik prema stvarnoj površini dodeljenog mu zemljišta.


Obračun u smislu prethodna dva stava izvršiće se u momentu podnošenja zahteva za tehnički pregled poslednjeg stambenog objekta.


Član 2.


U skladu sa preuzetim obavezama iz konkursnog elaborata br. 3/70 i svojom ponudom datom na konkursu, korisnik zemljišta se obavezuje:


a) da investiciono tehničku dokumentaciju i izgradnju stanova počne i dovrši u rokovima datim u svojoj ponudi;


b) da na ime naknade za ustupljeno zemljište plati akontaciju u visini od 6 din/m2 ustupljenog zemljišta, što za m2 iznosi  Dinara ____________.


Ovaj iznos dužan je korisnik zemljišta da plati u roku od 10 (deset) dana od dana potpisa ovog ugovora i prijema fakture.


c) da na ime troškova uređivanja zemljišta plati Direkciji po din. ____________ po 1 m2 ustupljenog zemljišta, odnosno ukupno Dinara ____________.