Ugovor o barter poslu - ugovor B


UGOVOR O VEZANOM BARTER POSLU - UGOVOR BZaključen između:


Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)

koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "KUPAC" s jedne strane 

i

Firme: 

________________________________________________________________________________

 (firma, tačna adresa, mesto, država)


koju predstavlja 

________________________________________________________________________________

 (ime, prezime i funkcija ovlašćenog lica)


u daljem tekstu ovog ugovora nazvana "PRODAVAC" s druge strane 1).


Zajednički naziv za sve učesnike u ovom poslu je "UGOVORNE STRANE".


Član 1.

Predmet Ugovora:


a) ____________________________________________________________________________

b) ____________________________________________________________________________2) 


Detaljan opis konstrukcije, strukture, tehničko-tehnoloških karakteristika, pojedinačne cene i težine po varijantama izrade __________3) i garancije za kvalitet i učinak u proizvodnji, sadržani su u Prilogu br. 1 Ugovora B, koji sadrži __________ strana teksta i završava se sa rednim brojem ___ i slovima: ______________________.