Ugovor između zemljoradničke zadruge i zemljoradnika o saradnji u stočarskoj proizvodnji


22.4 - Primer obrasca ugovora između zemljoradničke zadruge 

       i zemljoradnika o saradnji u stočarskoj proizvodnjiUGOVOR O SARADNJI U STOČARSKOJ PROIZVODNJI


zaključen dana ______ 19___ godine, između Zemljoradničke zadruge __________ u __________ (u daljem tekstu: Zadruge) i 

__________ iz __________ (u daljem tekstu: Proizvođač).I. OBAVEZE PROIZVOĐAČA


1. Proizvođač se obavezuje da će danom ugovaranja staviti u tov:


a) Stoku sopstvene proizvodnje _________, komada _____ rase _________, starosti od ____ meseci, početne težine od _______ kg i obeležene tet, mm brojevima ________.


b) Stoku koja preuzima od Zadruge _________, komada _____ rase _________, starosti od ____ meseci, početne težine od _______ kg i obeležene tet, mm brojevima ________.


2. Da će gore navedenu stoku isporučiti Zadruzi prema sledećem: _________________.         Rok         Broj         Starost u         Težina u kg Po         Klasa 

      isporuke         komada         mesecima         Po komadu    Ukupno 
Primedba ______________________________________________________________


Svega: _________________


Prijem ugovorene stoke izvršiće se nakon 12-časovnog posta ili odbitkom odgovarajućeg kala na nahranjenost franko utovareno u vagon-kamion, odnosno depo Zadruge. Isporuku stoke Proizvođač je dužan da najavi 15 dana ranije.


3. Da će radi postizanja što boljeg kvaliteta ugovorena grla pravilno hraniti, negovati i starati se o njihovom zdravstvenom stanju.


4. Da će dozvoliti svestranu kontrolu ugovorene stoke organima Zadruge ili licu koje ona ovlasti.