Ugovor između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci pšenice


22.2 - Primer obrasca ugovora između zadruge i zemljoradnika 

       o proizvodnji i isporuci pšeniceUGOVOR O PROIZVODNJI I ISPORUCI PŠENICE


Zaključen između proizvođača __________, ime oca __________, iz __________ i Zemljoradničke zadruge u __________ o proizvodnji i isporuci pšenice (kukuruza) roda 19___ god.


I. OBAVEZE PROIZVOĐAČA


1) Da zaseje __________ ha sa obaveznim prinosom __________ mc/ha na parceli zv. __________ u potesu __________ i da celokupni dobiveni proizvod sa ove površine preda drugoj ugovornoj strani po ceni od din. __________ za 1 kg neto isporučene robe.


2) Da će na pomenutoj površini-parceli i za ugovorenu kulturu obaviti jesenje duboko oranje od oko 35 cm sa traktorom Zadruge najkasnije do __________ 19___ god. Oranje vrši po mogućstvu Zadruga na njegov zahtev, radi stimulisanja veće proizvodnje.


3) ___________________________________________________________________.


4) Da će obavezno upotrebiti mineralna đubriva, i to: za vreme osnovne obrade oko _____ kg, i to u toku vegetacije prihraniti usev sa oko ______ kg, ukoliko se ovo drukčije ne reguliše propisima o primeni agrominimuma.


5) Da za setvu ugovorene površine obavezno preuzme i upotrebi seme suncokreta koje će dobiti od druge ugovorne strane koja sadrži veći procenat ulja i daje veće prinose.

Seme suncokreta se daje u zamenu 1kg za 1kg komercijalne robe koje će vratiti pri predaji, a seme ostalih uljarica po određenoj ceni za semensku robu koje će platiti pri predaji.


6) Da u proizvodnji primeni potrebnu agrotehniku za pravilan razvoj navedene kulture, koju propisuje Skupština opštine.


7) Da žetvu useva obavi na vreme i u tehničkoj zrelosti, a na najpogodniji način prema uputstvima stručnjaka druge ugovorne strane.


8) Da dobijene proizvode čuva do predaje na suvom i promajnom mestu i da za isporuku pripremi robu zrelu, zdravu, suvu, neoštećenu i rešetanu-vejanu. Suncokret sa najviše 11% vlage, čist sa najviše 3% nečistoće; soja sa najviše 13% vlage i do 2% nečistoće. Prilikom predaje roba mora biti bez stranog mirisa i bez mirisa na buđ.


9) Da dobijene proizvode sa ugovorene površine preda drugoj ugovorenoj strani u roku koji ona odredi franko magacin, vagon ili šlep po nalogu zadruge, a najkasnije do 15. XII tekuće godine.


10) Da drugoj ugovornoj strani isplati duboko oranje i sve ostale avanse primljene na ime proizvodnje, po ovom ugovoru, prilikom predaje proizvoda sa kamatnom stopom od _____% godišnje.


II. OBAVEZE ZEMLJORADNIČKE ZADRUGE


1) Da proizvođaču, po mogućstvu na njegov zahtev, izvrši duboko oranje u njivi zv. ________u potesu _______, na dubinu od oko 35 cm, najkasnije do _____ 19___ god.