Ugovor između zadruge i zemljoradnika o proizvodnji i isporuci mleka, varijanta II


22.6 - Primer obrasca ugovora o proizvodnji i isporuci mleka 

       (varijanta II)UGOVOR O PROIZVODNJI I ISPORUCI MLEKA


Zaključen dana u _____________ između individualnog proizvođača _____________ iz _____________ i 

zadruge _____________ koju zastupa _____________ , a o sledećem:


Član 1.


Ovim ugovorom uređuju se međusobna prava i dužnosti u vezi sa proizvodnjom i isporukom mleka.


Član 2.


Individualni proizvođač se obavezuje da:


1. svakog dana isporuči ______ litara kravljeg mleka;


2. mleko dopremi do sabirnog mesta _____________ najdocnije do _____ časova;


3. dozvoli da selekciju krava i ovaca od kojih će se dobijati mleko izvrši stručno lice preduzeća _____________;


4. dozvoli da kontrolu produktivnosti muznih krava i ovaca vrši najmanje _____ u ______ meseca stručno lice preduzeća ______;


5. dozvoli da kontrolu oplođivanja krava i ovaca od kojih se dobija mleko koje je predmet ovog ugovora, vrši stručno lice preduzeća ________________;


6. ________________;


7. ________________.


Član 3.


Zadruga se obavezuje da: